BİREYLER ve TOPLUMLAR

YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ

Öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan,dünyada yaşanan gelişmelere paralel, bireyin varolan deneyimlerini dikkate alarak, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşım uygulanmaktadır.Bu yaklaşımla öğrenci merkezli, dolayısıyla etkinlik merkezli, Sosyal Bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan beceriler;

• Eleştirel Düşünme Becerisi
• Yaratıcı Düşünme Becerisi
• İletişim Becerisi
• Araştırma Becerisi
• Problem Çözme Becerisi
• Karar Verme Becerisi
• Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi
• Girişimcilik Becerisi
• Türkçe’yi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi
• Gözlem Becerisi
• Mekânı Algılama Becerisi
• Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi
• Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi
• Sosyal Katılım Becerisi
• Empati Becerisi dir.

Söz konusu becerilerin kazanılmasında, çağın teknolojik gelişimini yakından izleyen okulumuzun bize sağladığı tüm teknolojik (Lojistik zenginliğimiz) araç ve gereçler, Bilgisayarı kullanma ,farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma, biçimlendirdiği bilgiyi bilgisayar ortamında sunma,metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama,telefon ve televizyon ağlarını kullanarak bilgiye ulaşma yeteneği kazanma, elektronik tahta vb. teknolojik ürünler , harita, plan, kroki, grafik, diyagram, küre amacına uygun olarak kullanılmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde "Yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta" doğru bir yol izlenerek çocuğun görüş, düşünüş ufku derece derece genişletilmelidir.

Bunu yaparken;
• Anlatım
• Gösteri
• Rol oynama
• Yaratıcı drama
• Soru-yanıt
• Tartışma
• Tümden gelim
• Tüme varım
• Iş birliğine dayalı öğrenme (Kubaşık yöntem)yöntemlerinin yanında,
• Zihin haritaları
• Beyin fırtınası (Buluş fırtınası)
• Sayı – şekil ilişkisi
• Fotoğrafik hafıza
• Yerel ilişki vb. Çağrışım teknikleri ile öğrencileri, öğrenme sürecine etkin bir şekilde katarak kalıcı öğrenme gerçekleştirilmektedir.

Ders konuları işlenirken; güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilecektir. Özellikle belirli gün ve haftaların kutlanması, zaferlerin veya Türk inkılâplarıyla ilgili bir olayın yıl dönümü vb. günlerde gazete ve dergilerde çıkan yazılar ve resimlerle öğrencilerin konuya ilgileri çekilecektir. Ayrıca, konular işlenirken öğrencilerin yaşanan çeşitli doğal ve toplumsal olaylarla ders konuları arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerin çoğunun zihinsel olarak somut işlemler döneminde olduğu dikkate alınacak, öğrenme ve öğretme ortamında sunulacak olguların yakın çevresinden ve gerçek yaşamdan seçilmesine dikkat edilecektir.

Konuların somutlaştırılmasında tarihî tablolar, kartpostallar, resimler ve filmlerden yararlanılmaktadır.

Ayrıca,Sosyal Bilgiler dersinde çeşitli araştırmacı ve yazarların ortaya koyduğu öğrenme ve öğretme stratejilerinden;
1. Sunuş yoluyla öğrenme- öğretme stratejisi
2. Buluş yoluyla öğrenme- öğretme stratejisi
3. Araştırma- İnceleme yoluyla öğrenme- öğretme stratejisi yaklaşımları ile 21.yüzyılın öğretim yöntemi olan “Sorun çözme” yönteminin kullanılmasına özen gösterilmekte,öğretmenler klâsik anlamda birer bilgi aktarıcısı değil,öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı olan birer rehber durumunda olmaktadırlar.

Sosyal Bilgiler dersi kapsamındaki tüm çalışmalarda, öğrencilerimizin okulumuzun akademik dürüstlük politikası ile dil politikasına uygun hazırlanması için rehberlik edilir.